The Prayer to Guru Rinpoche for Attainments

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

The Prayer to Guru Rinpoche for Attainments
by Dodrupchen Rinpoche


orgyen rinpoché la solwa dep
To Orgyen Rinpoche we pray,

gal kyen barché mé jung shing
Grant us—without impediment or obstacles arising—

tun kyen sampa druppar tang
Favourable circumstances, the fulfilment of our aspirations,

chok dang tunmong ngödrup tsol
And attainments, ordinary and supreme.

The precious master Guru Rinpoche rigpawiki appeared in a vision to Dodrupchen Rinpoche Jikme Trinle Özer while he was visiting Khachö Palgyi Tsaridra. Immediately, he spoke the words of this prayer; such is its blessing. Mangalam.

Tibetan Text

Template:Tibetan

༈ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །
མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང༌། །
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
ཅེས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་ཙ་རི་ཏྲར་ཕེབས་སྐབས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་གཟིགས་པའི་དུས་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུངས་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། མངྒལཾ།།

See A Great Treasure of Blessings: A Book of Prayers to Guru Rinpoche.

External Links