ABayaM

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBayaM

Sabda-kalpadruma

aBayaM , klI, (BayasyABAvaH ityavyayIBAvaH, yadvA nAsti

BayaM yasmAt tat, harItakyAM durgAmUrttiBede ca

strI .) vIraRamUlaM . ityamaraH .. BayABAvaH .

(nAtaH parataro Darmmo nfpARAM yadraRArjjitaM .

vipreByo dIyate dravyaM prajAByaScABayaM sadA .

iti yAjYavalkyaH .

yodatvA sarvvaBUteByaH pravrajatyaBayaM gfhAt .

tasya tejomayA lokA Bavanti brahmavAdinaH ..

iti manuH .)

pravfttiYca nivfttiYca kAryyAkAryye BayABaye .

banDaM mokzaYca yA vetti budDiH sA pArTa sAttvikI ..

iti SrIBagavadgItA .. Bayarahite tri . iti

viSvaH ..