ABayAdya

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBayAdya

Vacaspatyam

aBayAdya pu0 aBayA haritakI AdyA yasya . 1 vEdyakokte

modakaBede . sa ca aBayA pippalImUlaM maricaM nAgaraM

taTA .. tvakpatrapippalImustaviqaNgAmalakAni ca . karzaH

pratyekamezAntu dantyAH karzatrayantaTA .. zawkarzASca sitAyAstu

dvipalaM trivfto Bavet . sarvaM sucUrRRitaM kftvA maDunA modakaM

kftam .. KAdet pratidinaYcEkaM SItaYcAnupibejjalam .

tAvadviricyate janturyyAvaduzRaM na sevate .. aBayAdyomoda-

ko'yam cakradattoktaH .