ABakzyaM

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBakzyaM

Sabda-kalpadruma

aBakzyaM , tri, (Bakza + karmmaRi Ryat, naYsamAsaH .

aBakzaRIyaM . aKAdyaM . yaTA,

aDAryyaM carmma me sadBiH karizyasi kimasTiBiH . [Page1-072-b+ 52]

aBakzyaM cEva me mAMsaM tvAdfSErbrahmacAriBiH ..

iti rAmAyaRaM .. (BojanAyogyaM vastu, BakzaRAya

manvAdiBiH SAstrakArEH nizidDaM dvijAtiBiH varjja-

nIyaM vastu . tAni ca yaTA, laSunagfYjanapalARqvA-

KyAni trIRi sTUlakandaSAkAni . vizWAdijAtAni

taRqulIyAdIni ca . lohitavfkzaniryyAsaH . Cedano-

dBavavfkzaniryyAsaH . SeluPalaM . gavyaM . peyuzaYca .

devAdyanuddeSena AtmArTaM pakvAH kfsarasaMyAvapAya-

sApUpAH . asaMskfta paSumAMsaM . nEvedyArTamannAni

nivedanAt prAk . havIMzi ca homAt prAk

ityAdi .)