ABakzya

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBakzya

Apte Practical Sanskrit-English Dictionary

aBakzya a. 1 Not to be eaten. --2

Prohibited from eating. --kzyaM A

prohibited article of food.


Cappeller Sanskrit-English Dictionary

aBakzya <lex>a.</lex> not to be eaten.


Goldstücker Sanskrit-English Dictionary

aBakzya Tatpur. m. f. n. ('-kzyaH-kzyA-kzyam) 1 Unfit to be eaten;

e. g. in Yājnav.: aBakzyeRa dvijaM dUzyandaRqya uttamasAhasam
(Mitākṣ.: mUtrapurIzAdinA BakzAnarheRAnnapAnAdimiSraRena dra-
vyarUpeRa vA brAhmaRaM dUzayitvA &c.); or see the instance s. v.
apeya. 2 What ought not to be eaten, prohibited for eat-
ing; e. g. Patanjali in the introd. to Pāṇ.: loke tAvat .
aBakzyo grAmyakukkuwaH . aBakzyo grAmyasUkara ityucyate . BakzyaM ca
nAma kzutpratiGAtArTamupAdIyate SakyaM cAnena SvamAMsAdiBirapi
kzutpratihantum . tatra niyamaH kriyate . idaM BakzyamidamaBakzyamiti.
--Manu treats of prohibited articles of food esp. in the
fifth book, Yājnavalkya in the first (v. 160 ff.); a list of such
eatables may be found too in the Sāntiparvan v. 1313 seqq.
(comp. also Mitramiśras Dharmaś. Ms. E. I. H. 930. I. fol.
192b. seqq.); on the penances inflicted for eating such food
see Manu 11. 152 ff., Yājnav. 3. 282, Viṣṇu-Dharmaś. fol. 17 a.,
Mit. prAº fol. 91 b. ff., Raghunand. I. p. 317 ff. &c. &c. E. a
neg. and Bakzya.


Macdonell Sanskrit-English Dictionary

aBakzya a-bhakṣya, fp. not to be eaten.


Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary, 1899

a-Bakzya <lex>mfn.</lex> not to be eaten by (<ab>instr.</ab> or <ab>gen.</ab> <ls>Mn.</ls>)A fatal error occurred in the #info parser function


Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary, 1872

A-bhakṣya, as, ā, am, not to be eaten. —A-

bhakṣya-bhakṣaṇa, am, n. eating of prohibited
food. —Abhakṣya-bhakṣin, īm, iṇī, i, eating for-
bidden food.


Böhtlingk Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung

aBakzya <lex>Adj.</lex> nicht zu essen , — geniessen <ls n="1013">ĀPAST.1,17,38.</ls>


Böhtlingk and Roth Grosses Petersburger Wörterbuch

aBakzya (3. a + Bakzya) <lex>adj.</lex> was nicht gegessen werden darf <ls n="1.190">M. 1, 113. 11, 152. 12, 59.</ls> <ls n="1.247">R. 4, 16, 33.</ls> mit dem instr. des subj.: aBakzyaM cEva me mAMsaM tvAdfSErbrahmacAriBiH <ls n="1.247">R. 4, 16, 31.</ls> mit dem gen.: aBakzyARi dvijAtInAm <ls n="1.190">M. 5, 5. 26.</ls>


Shabda-Sagara Sanskrit-English Dictionary

aBakzya
mfn. (-kzyaH-kzyA-kzyaM) Not to be eaten.
E. a neg. Bakzya to be eaten.


Stchoupak Dictionnaire Sanscrit-Français

a-bhakṣya- <ab>a. v.</ab> qu'on ne doit pas manger <lbinfo n="3"/>.


Vacaspatyam

aBakzya tri0 BakzitumayogyaM smftinizidDitvAt . 1 smfti-

nizidDaBakzaRe laSunAdO aBakzyatvaYca vastusvaBAvakftaM, kAla-

kftaM, deSAdinimittakftaM, dravyAntarayogakftaM, svAmiviSezakftaM,

caRqAlAdrisparSadarSanAdidozakftam, pAtraviSezapAkAdi-

kftam, aDikAriviSezakftaYceti tattadupADikftam, tatra kezA-

Ycit naYAdinA kezAYcicca tattadBakzaRe prAyaScittopadeSenA

BakzyatvaM smftyAdAbuktam . aBakzyARi ca SrutyAdO darSitAni

na kalaYjaM Bakzayenna laSunaM na palARqumiti

SrutiH laSunaM gfYjanaM cEva palARquM kavakAni ca

aBakzyARi dvijAtInAmameDyapraBavAni ca manuH .

. kavakAni CatrAkAH ameDyapraBavAni vizWAdijAtAni .

palARqusadfSaM yata tu ganDavarRarasAdiBiH . aBojyaM tad-

Bavet sarvamiti laSunAdizu ye tulyA ganDavarRarasAdiBiH .

aBakzyAste dvijAtInAm iti ca deva0 . laSunapalARqu-

gfYjanakaraYjakipAkakumBIBakzaRe dvAdaSarAtraM payaH pibet SaNKaH

lohitAn vfkzaniryAsAn vraScanapraBavAMstaTA . SeluM

gavyaYca peyUzaM prayatnena vivarjjayet manuH SeluM bahuvAraPalaM

gosambanDi peyUzaM navaprasUtAyAH goH agnisaMyogAt

kaWinIBUtaM kzIram . vfTAkfzarasaMyAvaM pAyasApUpameva ca

anupAkftamAMsAni devAnnApi havIMvi ca manuH .

vfTA devatAdyanuddeSena AtmArTaM yat pacyate tat . tilata- [Page0274-b+ 38]

RqulasaMpakvaH kfSaraH so'BiDIyate iti CA0 pa0

uktaH kfSaraH, saMyAvaH GftakzIraguqagoDUmacUrRRamayaH pizwa-

kaBedaH . anupAkftAni mantrErasaMskftapaSumAMsAni . devA-

nnAni devArTaM kalpitAni prAk homAt nAdyAni .

vfTAmAMsaYca nASnIyAt pitfdevAdivarjitam smftiH na

tadaSnIyAdyaddevapitfmanuzyArTanna kuryyAt SaNKali0 . vfTA

sAMsaM na BoktavyaM BoktavyaM SrAdDakarmaRi anyaTA Bakza-

yan vipraH prAjApatyaM samAcaret CAga0 . asyApa-

vAdaH Bakzayannapi mAMsAni SezaBIjI na duzyati OzaDArTa-

maSaktO vA niyogAt yajYakAraRAt devalaH, rogI niyukto-

viDinA hutaM vipramataM taTA . mAMsamadyAccaturdDEzA parisaMKyA

prakIrttitA vfha0 . manurapi krItvA svayaM vApyutpAdya paro-

pakftameva vA arcayitvA pitFn devAn KAdanmAMsaM na duzyati

anyatra dozamAha sa eva ato'nyaTA tu yo'SnIyAt

viDiM hitvA piSAcavat . yAvanti paSuromARi tAvat

prApnoti sAnvayam . prokzitaM BakzayenmAMsaM brAhmaRAnAYca

kAmyayA yaTAviGi niyuktantu prARAnAmeva cAtyaye iti ca

manuH . brahmaRakAmyayA tu sakfdeva Bakzyam makzayet prokzitaM

mAMsaM sakfd brAhmaRakAmyayA dEve niyuktaM SrAdDe vA niyame tu

vivargayediti yamokteH niyamaH mAMsaBojananivftti-

saMkalpaH sa ca vrataBedaH . mAMsaM nASnIyAt tadvratam

saMvatsaraM veti CA0 upa0 ityAdikaH . ataeva vihita

mAMsavivarjane eva manunA PalADikyaM darSitam yo banDana

baDakleSAn prARinAM na cikIrzati sa sarvasya hitaprepsuH

suKamatyantamaSnute . yadDyAyati yatkurute DftiM vA yAti

yatra ca . tadavApnotyayatnena yo hinasti na kiYcana iti

varze varze'ScameDena yo yajeta SataM samAH . mAMsAni0 ca

na KAdedyastayoH puRyaPalaM samam .. PalamUlASanE

rmecyErmmunyannAnAYca BojanEH na tat PalamavApnoti yanmAMsa

parivarjanAt . ataeva manunA na mAMsaBakzaRe dozo na

madye na ca mETune pravfttirezA BUtAnAM nivfttistu mahAPalA

ityanizidDamAMsavarjjanasya mahAPalatoktA . mAMsaBakzaRe

na dozEtyAdikaM tu dEvAdikarmmAdO anujYAtamAMsAdi-

dozABAvaparam na tu ninditamAMsaBojane'pi dozABAva-

paraM tasya svenEva duzwatvABiDAnAt taTA ca svokta-

vihitamAMsaBakzaRe sOtrAmaRyAM surAM pibediti Srutyukte

madyapAne, na kAYcana pariharettadavratamityAdi Srutyukte

BETune ca na dozaH . tezAmeva tyAge mahAPalatvam . ata [Page0275-a+ 38]

eva kuryyAt GftapaSuM saNge kuryyAt pizwapaSuM taTe tyanena

sati saNge (yajYAdiPalakAmanAyAm) pizwapaSunEva taM sampA-

dayediti tenEvoktam aDikaM pizwapaSuSabde vakzyate . rogiRA

BakzaRe'pi viSezaH brAhmaRAnujYayA BakzyamuktaM mAMsaYca

rogiBiH . mAtApitfByAM saMBuktaM SezaM vA brahmacAriRaH

punaH praSAntarogeRa karttavyamaDikaM bratam brahmapu0 .

agamyAgamane cEva madyagomAMsaBakzaRe SudDyE cAndrAyaRaM

kuryyAt parASa0 gAmaSvaM kuYjarozwrO ca sarvAn paYcanaKAM-

staTA . kravyAdaM kukkuwaM grAmyam BuktvA saMvatsaraM vratam SaNKaH .

paYcanaKASca SaSAdiBinnAH . SaSakaH SalvakI goDA KaqgI

kUrmaSca paYcamaH . BakzyAn paYcanaKezvAhuriti manUkteH .

viqvarAhagrAmakukkuwanaragomAMsaBakzaRezu sarvezveva dvijAnAM

prAyaScittAnte BUyaH saMskAraM kuryyAt vizRuH haMsaM madgUM

ca kAkolaM kAkaM vA KaYcarIwakam . matsyAdAMSca taTA mat-

syAn balAkAM SukasArike . cakravAkaM plavaM kOlaM maRqUkaM

BujagaM taTA . mAsamekaM vrataM kuryyAt BUyaSca tanna Bakzayediti

SaNKaH . matsyAdaH pAWInavyatiriktaH pAWInarohitA-

vAdyO niyuktO dEvapEtrayoH manunA tasya viDAnAt . kala-

viNgahaMsamadgucakravAkarajjubAlasArasadAtyUhaSukasArikA BAsa-

cAzakAkavalAkAkokilaKaYjarIwASane trirAtramupavaset

vizRuH . cAzAMSca raktapAdAMSca sOnaM vallUrameva ca matsyAMstu

kAmato jagDvA sopavAsastryahaM vaset manuH . sUnA baDya-

sTAnaM tatra Bavat sOnam vallUraM SuzkamAMsam . kravyAdAn

SakunIn sarvAn wiwwiBaYca vivarjjayet kalaviNgaM plavaM

haMsaM cakrANgaM grAmakakkuwam sArasaM rajjubAlaYca dAtyUhaM

SukasArike . pratudAn jalApAdAMSca krOYcAMSca naKa

vizkirAn . nimajjataSca matsyAdAn sOnaM vallUrameva ca

vakaYcEva valAkAYca kAkolaM KaYjarIwakam matsyANkAn viq-

varAhAMSca matsyAneva ca sarvaSaH iti manuH . matsyaBede dEvA-

dAvavAdamAha manuH pAWInarohitAvAdyO niyuktO havya-

kavyayoH . rAjIvasiMhatuRqAMSca saSalkAMScEva sarvaSaH

aBakzyaM BakzyezvajAmahizIkzIraM vivarjayet paYcanaKamatsya-

varAhamAMsAni ceti vizRuH . matsyakarkawaSambUka-

SaNKaSuktikaparddakAn pItvA navodakaYcEva paYcagavyena

SuDyati hArI0 kfmikIwapipIlikAjalOkApataNgA-

sTiprASane gomUtragomayAhArastrirAtreRa prayato-

Bavet hArI0 keSamakzikAruDiraprASane AmamAMsakfmi-

BakzaRe ityupakramya trirAtropavAsaM GftaprASanaYca kuryyAta” [Page0275-b+ 38]

SaNKali0 . BakzyARAmapyAmamAMsaruDiraprASane tu paYca-

gavyam hArI0 . naKakeSaruDiraprASane sadyaH snAnaM Gfta-

kuSahiraRyodakaprASanaYca buDaH ajAvikamahizamfgARAm

mAMsaBakzaRe keSaruDiraprASane ca budDipUrbbe trirAtram

bODA0 BakzyamAMsakasyApi kvacidaMSe nizidDatA pfzWamAMsaM

garBaSayyAM SuzkamAMsamaTApi vA . BUmerantargataM kftvA

mfdBiScAgAlitaM ca yat . pakvaM mAMsamfjIzantu prayatnAnna

ca Bakzayet . pramAdaBakzitEreBirvane vAsaM vasedahaH

bra0 pu0 . fjIzaM pizwapacanaBARqaM tatra pakvam . vyakti-

viSeze sarvamAMsAnAmaBakzyatA na BakzyaM yatinA mAMsaM

kadAcittu mumUrzuRA bra0 pu0 . strIRAntu sarvaTA

mAMsanizaDamAha BAgavatam ye tviha zE puruzAH

puruzameDena yajante yASca striyo nfpaSUt KAdanti tAMSca

tASca te paSavaH iha ye nihatA yamasadane yAtayanto rakzo-

gaRAH sOnikA iva svaDitinAvadAyAsfk pibanti iti .

kArttikAdO tu sarvvaTA mAMsAdinizeDaH . na matsyaM Bakza-

yenmAMsaMna kOrmaM nAnyadeva hi . caRqAlo jAyate rAjan!

kArttike mAMsaBakzaRAt A0 ta0 nA0 pu0 . kOmu-

dantu viSezeRa SuklapakzaM narADipa! . varjjayet sarvamAMsAni

Darmmastatra viDIyate . ekAdaSyAdizu taTA tAsu paYcasu

rAtrizu ityupakramya varjjitavyA taTA hiMsA mAMsaBakzaRameva ca

brahmapu0 . nizpAbAn rAjamAzAMSca supte deve janArddane yo

Bakzayati rAjendra! caRqAlAdaDikohi saH . kArttike tu

viSezeRa rAjamAzAMSca varjjayet . nizpAvAn muniSArddUla .

yAvadAhUtanArakI . kadambAni pawolAni vfntAkasahitAni

ca . na tyajan kArttike mAse yAvadAhUtanArakI .

etAni Bakzayedyastu supte deve janArddane . SatajanmArjitaM

puRyaM dahyate nAtra saMSayaH ma0 ta0 brahma pu0 . nizpAvaH Sveta

SimbI . kadambAni kadambaPalAnIti kalambIti vA ma0 ta0

raGu0 . tiTiviSezezu mAMsAdInAmaBakzyatA strItElamAMsa-

saMBogI parbbasvetezu mAnavaH vinmUtraBojanaM nAma narakaM prati-

padyate iti vi0 pu0 . zazWyazwaBI paYcadaSI uBe pakze

caturddaSI . atra sannihitaM pApaM tEle mAMse Bage kzure

smftiH mattakrudDAturARAYca na BuYjIta kadAcana .

keSakIwAvapannaYcapadA spfzwaYca kAmataH . BrURaGnAvekzitaM

cEva saMspfzwaYcApyudakyayA . patattriRAvalIQaYcaSunA saMspfzwa-

meva ca . gavA cAnnamupAGrAtaM GuzwAnnaYca viSezataH .

gaRAnnaM gaRikAnnaYca viduzA ca jugupsitam . stenagAya- [Page0276-a+ 38]

nayoScEva takzRovArdDuzikasya ca . dIkzitasya kadaryyasya

badDasya nigaqasya ca . aBiSastasya zaRqasya puMScalyA

dAmBikasya ca . cikitsakasya mfgayoH krUrasyocCizwaBo-

jinaH . ugrAnnaM sUtikAnnaYca paryyAcAntamanirddaSam .

SuktaM paryyuzitaM cEva SUdrocCizwaM taTEva ca . anarcitaM

vfTAmAMsamavIrAyASca yozitaH . dvizadannaM nagaryyannam

patitAnnamavakzutam . piSunAnftinoScAnnaM kratuvikrayi-

RastaTA . SElUzatunnavAyAnnaM kftaGnasyAnnameva ca . karmmA-

rasya nizAdasya raNgAvatArakasya ca . suvarRRakartturveRasya

SastravikrayiRastaTA SvavatAM SORqakinAYca celanirRejakasya

ca . rajakasya nfSaMsasya yasya copapatirgfhe . mfzyanti ye

copapatiM strIjitAnAYca sarvaSaH . anirddaSaYca pretA-

nnamatuzwikarameva ca . rAjAnnaM teja Adatte SUdrAnnaM brahma

varcasam . AyuH suvarRRakArAnnaM yaSaScarmmAvakarttinaH .

kArukAnnaM prajA hanti balaM nirRejakasya ca . gaRAnnaM gaRi-

kAnnaM ca lokeByaH parikfntati . pUyaM cikitsakasyAnnaM

puMScalyAstvannamindriyam . vizWA vArdDazikasyAnnaM Sastravikra-

yiRomalam . BuktvA cAnyatamasyAnnamamatyA kzapaRaM tryaham .

matyA BuktvA caret kfcCaMretoviRmUtrameva ca . nAdyAt SU-

drasya pakvAnnaM vidvAnaSrAdDinodvijaH . AdadItAmamevAsmAda

vfttAvekarAtrikam manuH . keSakIwAvapannaM keSakIwEH

saha pakvam . GuzwAnnaM keBoktAraH ityuktvA satrAdO yadannaM

dIyate tat . gaRAnnaM bahuBirmilitvA yadBojyaM kriyate tata .

dIkzitasya dIkzaRIyayAgAnantaramA yajYasamApteH annama-

Bakzyam . badDasya rajvAdinA . nigaqasya arSa0 A0

ac nigaqavataH nigaqabadDvasyetyarTaH . sUtikAnnaM sUtikA-

BakzaRamuddiSya yat pakvaM tatkulajErapi na Bakzyam . paryyA-

cAntam ekapaNktisTezu bahuzu BuYjAnezu yadi kaScidAcamanaM

karoti tadA tatpaNktyupavizwAnAM tadannamaBakzyam .

anirddaSaM jananASOcino'nnaM tenAnirddaSAhaM pretAnna-

mityanena na pOnaruktyam . sUtake tu yadA vipro brahmacArI

viSezataH . pibet pAnIyamajYAnAt samaSnIyAt

spfSeta vA . pAnIyapAne kurvvIta paYcagavyasya BakzaRam

trirAtraM Bojane proktam SaNKaH . etaccoBayASOcaparam

SruktaM yanmaDuraM kAlavaSAdamlatAM gatamamla YcAtyantAmlatAm .

SuktezuMdaDi tajjAtaYca Bakzyam daDi Suktezu BoktavyaM sarvaYca

daDisamBavamiti manUkteH . tadapi guqAdidravyamiSraRe-

'Bakzyameva guqAdidravyasaMyuktaM varjjyaM paryyuzitaM daDi . [Page0276-b+ 38]

taTEva yAvakAdIni manTAdicaritAnyapi yamokteH .

saguqaM maricAktaM ca taTA paryyuzitaM daDi jIrRatakramapeyaYca

nazwasvAdaYca kenacit . pramAdaBakzitEreBirvane pakzavrataM caret

smfteSca yaMvagoDUmavarjjaM gavyavikAraM snehAktaM cakruzABavaM

varjayitvA paryyuzitaM prASyopavaset taTA daDivarjaM sarvaSuktAni

vizRuH . kevalAni ca SuktAni taTA paryyuzitAni ca .

fjIzapakvaM BuktvA tu trirAtraM tuvratI Bavet SaNKaH . cukruzA

vyaYjanaBedaH . apUpASca karamBASca DAnA vawakaSaktavaH .

SAkaM mAMsamapUpaYca sUpaM kfzarameva ca . yavAgUM pAyasaYcEva

yaccAnyat snehasaMyutam sarvaM paryuzitaM Bakzet SuktaM tu parivarjaye-

diti yamaH . avikAri BavenmeDyamaBakzyaM tadvikArakft

paryyuzitaM rAtryantaritam snehAktaM cedBakzyaM yaTAha manuH .

yatkiYcit snehasaMyuktaM BakzyaM Bojyamagarhitam tatparyyuzita-

mapyAdyaM haviH SezaYca yadBavediti cirasaMsTitamapyAdyaM

susnehAktamapi dvijEH . yabagoDUmajaM sarvaM payasAYcEva vikri-

yeti ca anarcitaM nindayADarIkftam . avIrAyA niHsa-

mbanDAyAH patiputrahInAyAH sambanDityAstu pitrAmahyAderna

dozaH . nagaryyannaM nagariRo nagarADipasyAnnam nagarADipateH

SatroH piSunAnftinostayeti bra0 pu0 EkavAkyAt . avakzutaM

kzavaTusahitam . vfttyanvezI nawAnAntu sa tu SElUzakaH smfta

iti A0 pu0 uktaH SElUzaH . tunnavAyakaH sUcIkarmmakft,

nizAdaH pratilomajavarRRasaNkaraBedaH . raNgAvatArakaH nftyasTAne

gItavAdyAdinA tadanuguRatAyAM prasaNgI . veRaH vaMSavikArapA-

trAdikarttA . SvavAn mfgayAdyarTaM kukkurapozaRakft .

SORqikAdayaSca tattadDfttiBAjo dvijAH antyajAnAM guru-

prAyaScittaSravaRAt prA0 vi0 . SUdrAnna SUdragfhe na Bakzyam .

SUdraveSmani vipreRakzIraM vA yadi vA daDi . nivfttena na

BoktavyaM SUdrAnnaM tadapi smftam . nivfttena SUdrAnnAnni-

vftteneti A0 ta0 raGu0 yaTA yatastato hyApaH pudDiM

yAnti nadIM gatAH . SUdrAdvipragfhezvannaM pravizwaM tu sadA Suci

atriH . tena svagfhAgatasyEva SudDatvaM tadgfhagatasya SUdrA-

nnatvamiti BedaH . yaH SUdreRa samAhUto BojanaM kurute

dvijaH . surApIti sa vijYeyaH sarvaDarmaBizakftaH . yaH

SUdreRAByanujYAtaH kuryyAdvA BojanaM dvijaH . surApIti

sa vijYeyaH sarvaDarmabahizkftaH vfha0 nA0 . SU-

drAnnena tu Buktena udarasTena yo mftaH . sa vE Karatva-

muzwratvaM SUdratvaM vA'DigacCati . SUdrAnnaM brAhmaRoBuktvA

taTA raNgAvatAriRaH . cikitsakasya krUrasya taTA strImfga- [Page0277-a+ 38]

jIvinaH . caRqAlAnnaM BUmipAnnamajajIvyaSvajIvinAm .

SORqikAnnaM sUtikAnnaM BuktvA mAsavratI Bavediti, SaNKaH .

SUdrasyA'pi BojyaviSezasya BakzyatAmAha sumantuH gorasaYcEva

SaktUMSca tElaM piRyAkameva ca . apUpAn BakzayecCUdrAt yaccAnyat

payasA kftam . kandupakvaM tElapakkaM pAyasaM daDi SaktavaH etAnya-

SUdrAnnaBujAM BojyAni manurabravIditi hArItaH . rajake

cEvaSElUze veRucarmmopajIvini . etezAM yastu BuYjIta dvijaScA-

ndrAyaRaM caret Apa0 . antyajAnnaM yadA BuNkte SUdro mohAt

kadAvana ekarAtrozitoBUtvA dAnaM dattvA viSuDyati saMvarttaH

aBiSastapatitapOnarBavaBrUMRahapuScalyaSuciSastrakAratElika-

cAkrikaDvajisuvarRakAraleKyakaSaRqatunnavAyakabanDakagaRikA-

nnAni ca na BojyAni SOkarikavyADanizAdarajaka varuqa-

kEvarttacarmakArA aBojyAnnA apratigrAhyASca suma0 .

patitAnAM gfhaM gatvA BuktvA ca pratigfhya ca mAsopavAsaM

kurvvIta vfha0 cARqAlapatitAnnaBojanezu tataH puna-

rupanayanam vasi0 . patitadravyamAdAya BuNkte ca brAhmaRaH

kvacit . kftvA tasya samutsargaM yatikfcCraM careddvijaH uSa0 .

caRqAlacAkrikalohakAraGARWikAnnaBojane trirAtrasu-

pavaset hArotaH cAkriko vfzAdicakreRa tElanizpAdanavfttiH .

GARWikaH devaGaRwAvAdakaH . DvajibaRikkirIwivArdDuzi-

kAnnaBojane paYcarAtram hArItaH . DvajI SORqikavfttiH

baRik SilpopajIvI . kirIwI baRigBedaH . Bagavftti-

puMScalIveSyAnnaBojane saptarAtram duzkftigaradataskarAnna-

Bojane daSarAtram pravrajitagaRoddizwAnnaBojane daSarAtraM

tAmrakAMsyasIsakakAravyADitatakzakAnnaBojane taptakfcCraM

brAhmaRavfttiGnabaDabanDopaGAtavfttyannaBojane ca saNkIrRRAnnaBo-

jane ca asaskftAvajYAsarozavismayAnnaBojane ca hArI0 .

BagavfttirmeTunaSulkena yasya vfttiH garado vizadAtA

vyADijanakOzaDadAtA ca itare ye tvaBojyAnnAstezA-

mannaM vigarhitam ajAvike mAhizike kUwe ca vfzalIpatO

etezAM BojanaM kftvA dvAdaSAhaM payaHpibet manuH . ajAvi-

ko'jAviByAM vfttimAn . mAhizikaH mahizeRa vfttimAn .

kUwaH anyanmanasi anyadvacasItyAdirUpakapawavyavahArI

banDyA tu vfzalIjYeyA vfzalI ca mftaprajA . aparA vfza-

lI jYeyA kumArI yA rajasvalA . uSa0 uktA tasyAH

SUdrAyASca patiH vizRuH gaRagaRikAstenagAyakAnnAni

BuktvA saptarAtra payasA vartteta takzRaScAnnaM carmmakarttuSca vArdDu-

zikakadaryyasya dIkzitabadDanigaqABiSastAnAYca puMScalIdA- [Page0277-b+ 38]

mBikacikitsakalubDakakrUrocCizwaBojinAYca avIrAstrI-

suvarRakArasaMsargapatitAnAYca piSunAnftavAdinAYca Darmma-

somavikrayiRAYca SElUzatunnavAyakftaGnarajakAnAYca karmma-

kAranizAdaraNgAvatAriveRaSastravikrayiRAYca SvajIvi-

SORqikatElikacelanirRRejakAnAYca BruRaGnAvekzitamudakyA

saMspfzwaM patatriRAvalIQaM SrunA saMspfzwaM gavA GrAtaYca

kAmataH padAspfzwamavajYAtaYca mattakrudDAturARAYca anarcitaM

vfTA mAMsaYca . yatra nASnanti devASca pitaraSca yaTA-

viDi . vfTApAkaH parijYevaH tasya nAdyAt kaTaYcana .

vfTApAkasya BuYjAnaH prAyaScittaM caret . navaM kfzarapUpAdi

pAyasaM maDusarpizI caRqAlena SunA vApi dfzwaM havira-

yajYiyam . viqAlAdiBirucCizwaMduzwamannaM vivarjayet anyatra

hiraRyodakasparSAditi SAtA0 . hiraRyodakasparSa-

syevAnnasya, tApanAdeH GftAdInAM SudDikaratvamAha saeva

tApanaM GftatElAnAM plAvanaM gorasasya ca antyAnAM Bukta-

Sezastu BakzitoyErdvijAtiBiH . cAndraM kfcCaM tadardDaM vA

uSanAH kApAlikAnnaBoktFRAM tannArIgAminAM taTA .

jYAnAt kfcCrAbdamuddizwam Apa0 . antyAvasAyinAmanna-

maSnIyAdyastu kAmataH . SiSucAndrAyaRaM kuryyAditi

aNgi0 . caRqAlapatitAdInAmucCizwasya ca BakzaRe .

dvijaH SuDyet parAkeRa aNgi0 . ameDyapatita

cARqAlapukkaSarajasvalya'vaDUtakuRikuzWikunaKispfzwAni

BuktvA kfcCramAcaret SaNKaH . ameDyaM madyaBARqaviRmUtra-

retanyAdi . pukkaSaH kzattriyAyAM SUdrAjjAtaH pratilomajaH

varRRasaNkaraH . kuRiH svaBAvataH pARivikalaH . cARqAla-

patitAmeDyakuRapEH kuzWinA taTA udakyAsUtiBiH spfzwaM

BuktvA mAsaM vane vasediti bra0 pu0 . asTyAdi-

dUzitAnnaYca BuYjAnastu yadA Bavet snAtvArkamarcayitvA tu

GftaM prASya viSuDyati bra0 pu0 patitAdisparSe akfta-

snAnAvAmannamAtrasyABakzyatA mahApAtakisaMsarge snAna-

meva viDIyate saMspfzwastu yadA BuNkte taptakfcCraM samAcaret

snAnArhako yadA snAnamakftvASnAti vE dvijaH . aho

rAtrozitaH snAtaH paYcagavyena SuDyati pEWa0 . keSakIwA-

vapannaYca strIBiH spfzwaM taTEva ca . sodakyASUdrasaMspfzwaM

paYcagavyena SuDyati jAvA0 . strI BinnajAtistrI . keSa-

kIwAdyupahatasya prokzaRAdikaM kftvA Bakzyameva . ava-

kzutaM keSapataNgakIwErudakyayA vA patitESca dfzwam . alAta-

mfdBasmahiraRyatIyEH saMspfzwamannaM manurAha Bojyam” [Page0278-a+ 38]

yamaH caRqAlapatitAmeDyEH kuRapEH kuzwinA taTA .

brahmaDnasUtikIdakyAkOleyakakuwusvaBiH . dfzwaM vA keSa-

kIwAktaM BfdBasmakanakAmbuBiH SudDamadyAt sahflleKaM praBUtaM

vyuzwateva ca brahmapu0 . kOleyakaH kukkuraH kuwumbI kukkuwAdi

prARiBedaH tasyabahukuwumbavattvAt . vyuzwaM paryyuzitam . etacca

curataramaByukzya Bakzyam atyantopahatasya tu tyajyatEva prA0 vi0

viSudDamapi cAhAraM makzIkAkfmijantuBiH . keSaloma-

naKErvApi dUzitaM parivarjjayet deva0 . tanmAtramudDftaM

SudDyet kaWinantu payodaDi . avilInaM taTA cEva

vilInaM SrapaRena tu SAtA0 nASrotriyatate yajYe grAma-

yAjihute taTA . striyA klIvena ca hute BuYjIta vrAhmaRaH

kkacit . aSlIlametat sADUnAM yatra juhvatyamI haviH pra-

tIpametaddevAnAM tasmAttat parivarjjayediti manuH . aSro-

yo'naDItavedaH tena hutayajYe annamaBakzyam . grAmayAjI

grAmajanAnAM SrAdDapUjAkArayitA ftvigBAvena homasvastya-

yanakartA ca sa ca hotA yatra yajYe tadannamaBakzyam .

SrAdDaviSezAnnasyABakzyatA cAndrAyaRaM navaSrAdDe parAko-

mAsike mataH . pakzaSrAdDe'tikfcCraH syAt zARmAse

kfcCraeva ca . Abdike kfcCrapAdaH syAdekAhaH punarAbdike

aNgiH0 . pakzaSrAdDaM trEpakzika SrAdDam . navaSrAdDamekAdaSAhA-

diSrAdDam . hastAdidatta dravyaviSezasyABakzyatA . hastadattASca

ye snehA lavaRaM vyaYjanAni ca dAtAraM nopatizWettu BoktA

BuNkte ca kilvizam . tasmAccAntaritaM deyaM parRRenATa tfRena

vA . pradadyAnna tu hastena nAyasena kadAcana . Ayasena

tu pAtreRa yaMdannantu pradIyate . BoktA vizWAsamaM-

BuNkte dAtA va narakaM brajet Bavi0 pu0 . mAkzikaM

PARitaM SAkaM gorasaM lavaRaM Gftam . hastadattAni BuktvA

ca BoktA sAntapanaYcaret yamaH . ekena pARinA

dattaM SUdrAdattaM na Bakzayet . GftaM tElaYca lavaRaM pAnIyaM

pAyasaM taTA smftiH . vAgdazwaM BAvaduzwaYca BAjane

BAvadUzite BuktvAnnaM brAhmaRaH paScAt trirAtraM tu vratI

Bavet SaNKaH . SUdrARAM BAjane BuktvA BuktvA vA Binna-

BAjane . ahorAtrozitoBUtvA paYcagavyena SuDyati

saba0 . BinnaBAjanaM kAMsyaparaM BinnakAMsye tu yo'-

SrIyAdannaM snAtvA japan dvijaH . gAyatryazwasahasraM tu

ekaBaktastataH SuciH bODA0 kAMsyatvena viSezaRAt .

ApoSanAkaraReBojanasya nizeDAt tadakftavatA dravyamAtrasyA-

BakzyatA . ApoSAnamakftvA tu BuNkteyo'nApadi dvijaH . [Page0278-b+ 38]

BuYjAnaScayadA vrUyAt gAyatryazwaSataM japet . anAcAntasya

dravyamAtrasyABakzyatA . anAcAntaH pibedyastu BakzayedvApi

kiYcana . gAyatryazwasahasraM tu japyaM kftvA viSuDyati .

AcAmeccarbbaRe nityaM muktvA tAmbUlacarvaRam dantalagnePala-

mUle Buktasnehe taTEva ca . tAmbUle cekzudaRqe ca nocCizwo-

Bavati dvijaH jAvA0 . kazAyakawutAmbUle BuktasnehAnu-

lepane . maDuparke ca some ca nocCizwaM manurabravIt

laGubO0 anAcAntaH kazAyakawutAmbUlekzuvyatiriktadravyaM

sakfdBakzayitvA dugDamaDunArikelajalAdikaYca sakft pItvA

azwottarasahasrAvfttAM gAyatrIM japet prA0 vi0 . yajYo-

pavItarahitAnAmannamAtrasyABakzyatA . vinA yajYopavItena

BuNkte tu brAhmaRo yadi . snAnaM kftvA japaM kftvA upa-

vAsena SuDyati laGuhA0 . ameDyadUzitaPalAnAmaBakzyatA .

mfdvArikusumAdIMSca PalakandekzumUlakAn . viRmUtradUzitAn

prASya kfcCra tu pAdataScaret sannikfzwe'rdDameva syAt saMva0 .

mfdAderaBakzyatA . aNgulyA dantakAzWaYca pratyakzalavaRaM

taTA . mfttikABakzaRaYcEva tulyaM gomAMsaBakzaREH Bavi0 pu0 .

atrApavAdaH . sEnDabaM lavaRaYcEva yacca sAmudrikaM Bavet

pavitre parame hyete pratyakze api nityaSaH vAyupu0 .

BuktvA tu kzAralavaRaM trirAtraM tu vane vaset yamaH .

mfllozwraKAdane ahorAtramaBojanAcCudDiH SrA0 ta0 raGu0 .

nEkomizwAnnamaSnIyAt vaYcayitvA gfhI sutAn .

dArAn BftyAtiTIMScEva taTAsambanDibAnDavAn ityupakramya

lAlApe narake Gore durganDeprAsyate naraH yamaH .

payo'nudDftasAraYca BakzayeddaDi no niSi divase navanIta-

Yceti sarvaM tilamayaM nAdyAt sAyaM SarmmABilAziBiH

iti . nASnIyAt sanDyayordvayoH iti ca kA0 Ka0 .

nAtisOhityamAcaret nAtiprage nAtisAyam naM niSITe

nacozasi manuH na daDyudDftasAraYca BakzayeddaDi no niSi .

nAdyAdAtfpti rAtrizu kASI0 Ka0 SrAdDaM kftvA paraSrAdDe

yo'SnIyAt jYAnavarjjitaH . dAtuH SrAdDaPalaM nAsti BoktA

kilvizaBug Bavet yat vezwitaSirABuNkte yat BuNkte dakzi-

RAmuKaH sopAnAtkaSca yadBuNkte tadvE rakzAMsi BuYjate, iti

kA0 Ka0 . yo gfhItvA vivahAgniM gfhasTa iva manyate .

annaM tasya na BoktavyaM vfTApAko hi sa smftaH kA0 Ka0 .

pakze vA yadi mAse yasya gehe'tti na dvijaH . BuktvA durAtmana-

stasya careccAndrAyaRaM vratam kA0 Ka0 agrAhyaM Siva-

nirmAlyaM patraM puzpaM PalaM jalam ti0 ta0 pu0 . yAtuDAnAH [Page0279-a+ 38]

piSAcASca rAkzasAH krUrarUpiRaH . haranti rasamannasya

maRqalena vivarjjitam kA0 Ka0 . notsaNge BAjanaM kftvA no

pARO nEva karpawe . nAsane na ca SazyAyAM BuYjIta na malA-

rditaH kA0 Ka0 . nArikelodakaM kAMsyetAmrapAtre guqa-

staTA . surAtulyaM Bavedetat tAmre gavyaM GftaM vineti

A0 ta0 purA0 . varjanIyaM sadA mAGe mUlakaM madirAsama

miti bra0 pu0 . sadA viprEriti viDAnapA0 pAWaH .

vaQaplakzodumbaranIpadaDitTamAtulaNgAni na Bakzayet

hArI0 daDitTaH kapitTaH . kAlAntare'pi dravyAntara

nizeDaH AmizaM cukraSAkaYca yoBuNkte ca raverddine saptajanma

Bavet kazWI daridraScopajAyate . strItElamAMsasaMBogI

parvasvetezu vE pumAn . viRmUtraBojanaM nAma narakaM prati-

padyate vi0 pu0 . aTa tiTiviSeze dravyaviSezABakzyatA-

mAha smftO kuzmARqe cArTahAniH syAt vfhatyAM na

smaredDarim . bahuSatruH pawole syAt DanahAnistu mUlake .

kalaNkI jAyate vilve tiryyakagyoniSca nimbake . tAle

SarIranASaHsyAnnArikele ca mUrKatA . tumbI gomAMsatulyA

syAt kalambI gobaDAtmikA . SimbI pApakarI proktA

pUtikA brahmaGAtikA . vArttAkO sutahAniH syAccirarogI

ca mAzake . mahApApakaraM mAMsaM pratipadAdizu varjayet zaw

tri0 . tatra saptamyAmeva tAlanizeDAdanyatra BakzaRaM prAptam .

ataH tAlaM SvetAYca vArttAkIM na KAdedvEzRavo naraH . itya-

nena tAlamapi SvetaM nizidDaM sAhacaryyeRa SvetAnuzWaNgAt .

alAvUM varttulAkArAM vArttAkIM kundasanniBAm ti0 ta0

pu0 yadapi kusumBaMnAlikASAkaM vfntAkaM pUtikAntaTA .

Bakzayat patitastu syAdapi yedAntagodvijaH ityuSanasA

sAmAnyato'Bihitam . tadapi SvetavfntAkaparam . tatra

nAlikASvetakalambI . pUtikA dvAdaSyAmaDikadolzAya

SUdravizayikAvA iti ti0 ta0 raGu0 .

kuzmARqaM 2 vfhatIPalAzu 3 lavaRaM varjyaM 4 tilAmlaM taTA

5 tElaM 6 cAmalakaM 7 divaM pravasatA 8 SIrzaM 9 kapAlAntrakam

10 . 11 nizpAvASca 12 masUrikAPalamaTo 13 vfntAka saMjYaM

14 maDu dyUtaM 15 strIgamanaM kramAt pratipadAdizvevamA-

zoqaSa . ni0 si0 mu0 dIpi0 . SIrzaM nArikelam kapAlaM

alAbUH antrakaM pawolam . 1 kuzmARqaM 2 vfhatI 3

kzAraM 4 mUlakaM 5 panasaM 6 Palam . 7 DAtrI 8 SiraH

9 kapAlAntraM 10 11 naKa 12 carma 13 tilAni ca

14 kzurakarmmANganAsevAM 15 pratipadAdizu varjjayet ni0 [Page0279-b+ 38]

si0 BUpAlaH . naKaM SimbI carma masUrikA . ucCi-

zwasyAnnamAtrasyABakzyatA ucCizwamaguroraBojyaM svo-

cCizwamucCizwAhataYca SAtA0 . guruH pitrAdiH . pitu-

rjyezWasya ca BrAturucCizwaM Bojyam, Apa0 mAtApitfByAM

saMBuktaM SezaM vA brahmacAriRaH bra0 pu0 . svamucCizwantu

yo BuNkte yo BuNktetyaktaBAjane evaM vEvasvataH prAha BuktvA

cAndrAyaRaM caret caturfzimatam . nASnIyAt

BAryyayA sArdDaM nASnIyAdutkawAsane manunA striyA saha

BojananizeDe'pi aDvani brAhmaRyA striyA saha BoktuM-

Sakyate . brAhmaRyA hitayA sArdDaM kvacidBuYjIta cADvani .

aDovarRastriyA sArdDaM BuktvA cAndrAyaRaM caret bra0 pu0 .

etadvizaya eva brAhmaRyA vA sahASnoyAducCizwaM na kayaYcana .

na tatra dozaM manyante aNgirAH . viqAlAdyucCizwasyABa-

kzyatA . viqAlakAkAdyucCizwaM jagDvA Svana lasya ca .

keSakIwApannaYca pibet brahmasubarccalAm manuH . dUzitaM

keSakIwESca mArjjArErmUzikEstaTA . makzikAmaSakaScEva trirAtre

viSuDyati . SvakAkagoBirucCizwaBakzaRetu dinatrayam manuH

atrApavAdaH . devadroRyAM vivAhezu yajYezu prakftezu ca

kAkEH SvaBiSca saMspfzwamannaM tanna vivarjjayet . tanmAtramanna-

madDatya SezaM saMskAramarhati yamaH . saMskAraSca GanAnAM

prokzaRAcCudDiH dravARAmapi tApanAt . saMsparSAttu Bave-

cCudDirapAM prAhurGftasya ca CAgasya muKasaMspfzwaM Suci cEva hi

tadBavet yamaH . pakziSvApadajagDasya rasasyAnnasya BUyasaH .

saMskArarahitasyApi Bojane pAdakfcCrakam vizRuH . kut-

sitaSUdrAdipaNktiBojananizeDAttatrAnnamAtrasyABakzyatA yastu

paNktizu BuYjIta kutsitAnAM viSezataH ahorAtrozitaH snAtvA

paYcagavyena SuDyati aNgi0 . apANkteyabrAhmaRopaveSane-

na kutsitAsu . jalAdinA paNktiBedanamantareRetyAcAraH

prA0 vi0 . brAhmaRaH kzatriyapaNktyAmupaviSyAsaMspfSan yadA

BuNktetadA naktamAcaret . vESyapaNktyAmekarAtraM SUdrapaNktyAM tryaha

mAcaret vizRuH . aninditapaNktizvapi sahaBojane ekasyo-

tTAne tadannasyABakzyatA ekapaNktyupavizwAnAM biprARAM saha-

Bojane . yadyeko'pi tyajet pAtra SezamannaM na Bojayet .

mohAt BuNkte tu yaH paNktyAmucCizwaM sahaBojane . prAya-

ScittaMcaredvipraH kfcCaM sAntapanaM tadA SaNKaH . kAlaviSeze

dravyamAtrasya aBakzyatA . sUryyagrahe tu nASnIyAt pUrbbaM

yAmacatuzwayam . candragrahe tu yAmAMstrIn bAlabfdDAturErvinA

vfdDa0 gO0 . grahaRaM tu BavedindoH praTamAdaDi yAmataH BuYjI- [Page0280-a+ 38]

tAvarttanAt pUrbbaM praTame praTamAdaDaH mA0 pu0 . aDi UrdDam .

grastodaye sati viDornAharBojanamAcaret vaSi0 . amu-

ktayorastagayoradyAt dfzwvA pare'hani vyAsaH . ahorAtraM na

BoktavyaM candrasUryyagraho yadA muktiM dfzwvA tu BoktavyaM snAnaM

kftvA tataHparam vizRuGa0 pu0 . sanDyAkAle yadA rAhurgrasate

SaSiBAskarO . tadaharneva BuYjIta rAtrAvapi kadAcana

gargaH . sAyaM sanDyAyAM sUryye grastAste, pUrbbe'hni rAtrO

ca na Boktavya, prAtaH sanDyAyAM candre pastAste pUrbbarAtrA-

vapare'hni ca na BoktavyamityarTaH ni0 si0 . bAlavfdDA-

turErvinetyuktestezA viSezaH . sAyAhne grahaRaM cet

syAdaparAhRe na Bojanam . aparAhRe, na maDyAhne,

maDyAhne na tu saNgave . BuYjIta saMgave cet syAnnapUrbbaM Bojana-

kriyeti mA0 pu0 uktaH . etacca bAlAdivizayamiti ni0

si0 . sarvezAmeva varRRAnAM sUtakaM rAhudarSane snAtvA karmARi

karvIta SftamannaM vibarjjayet hemA0 zawtri0 . navaSrAdDezu

yacCizwaM grahaparyyuzitaYcayat . sarbbaM tadduzwatAmeti smfteH

grAsakAle pakvAnnAderaBakzapatA . atrApavAdaH . AranAlaM

payastakraM daGi snehAjyapAcitam . maRikasTodakaM cEva na duzye

drAhusUtake meDA0 . annaM pakvamiha tyAjyaM snAnaM savasanaM

grahe . vAritakrAranAlAdi tiladarBErna duzyati smftiH

1 puMsavanAdyannasyABakzyatA . yAjakAnnaM navaSrAdDaM saMgrahe

cEva Bojanam . strIRAM praTamagarBe ca BuktvA cAndrAyaRaM caret .

brahmOdane ca some ca sImantonnayane taTA . jAtaSrAdDe

navaSrAdDe BuktvA cAndrAyaRaM caret Apa0 . saMgrahe strIRA-

meva vyaBicArAdidIzArTaprAyaScittena saMgrahe! brahmOdane

ApovasayajYANgakarmmaviSeze prA0 vi0 . janmapraBfti saMskAre

bAlasyAnnasya Bojane . asaMpiRqErna BoktavyaM SamaSAnAnte

viSezataH aNgi0 . nirvftte cUqahome ca prANnAmaMkara-

RAt taTA . caret sAntapanaM BuktvA jAtakarmmaRi cEva hi

vyAsaH . BojanakAle mUtrAdyutsarge'nnamAtrasyABakzyatA .

mUtroccArasamutsarge mohAt BuNkte'Ta vA pibet . trirAtraM

kurvvIta SAtA0 . BojanakAle sUtakAdyaSOce BakzyamA-

RAnnasyABakzyatA yadA BojanakAle tu aSucirBavati dvijaH .

BUmO niHkzipya taM grAsaM snAtvA viproviSuDyati . BakzayitvA

tu taM grAsamahorAtreRa SuDyati aSitvA sarvvamevAnnaM

trirAtreRa viSuDyati SAtA0 . aSuciH sUtakAdineti

prA0 vi0 . tElAByaNgAdinA snAnArhasyAkftasnAnasyAnna-

mAtrasyABakzyatA . samutpanne dvijaH snAne BuYjItATa pibe- [Page0280-b+ 38]

ttaTA . gAyattryazwasasraM tu japet snAtvA samAhitaH saMba0 .

snAne tElAByaNgakzOrAdinimitte snAne prApte prA0 bi0 .

nIlIvastrapAriDAne dravyamAtrasyApyaBakzyatA . nIlIvastraM

pariGAya BuktvA snAnArhakastaTA . trirAtraM tu vrataM kuryyAt

SaNKaH . lohitAn vraScanAMstaTA . anupAkftamAMsAni viq-

jAni kavakAni ca vfTAkfzarasaMyAvapAyasApUpaSaskulIriti

yA0 . viqjAni ameDyodBavAni . ameDya deSodBavAnAntu

na duzwatA ameDyezu tu ye vfkzA uptAH puzpaPalIpagAH

tezAnnEva praduzyanti patrapuzpaPalAni ceti bODA0 ukteH .

atiTyAdizvaBuktavatsu gfhasTasyAnnamAtrasyABakzyatA deva-

tAtiBUtezu BftyezvaByAgatezu ca . aBuktavatsu ye'Snanti taTA

pitragnipakzizu . duzwAnnapUyaniryAsaBujaH sUcImuKAstu

te . jAyante girivarzmARaH iti mArka0 pu0 . asaMtarpya pitFn

devAnnAdyAdannaM navaM kkacit . pakkAnnaM cApi no mAMsamiti

kA0 Ka0 Bakzyezvapi devAyAniveditamaBakzyameva anivedya

na BuYjIta matsyamAMsAdikaM ca yat . annaM vizWA

payomUtraM yadvizRoraniveditam A0 ta0 pu0 . tErda-

ttAnapradAyeByo yo BuNkte stena eva saH gItA

brahmacAriRo'BakzyARi . mAsikAnnantu yo'SnIyAdasamA-

varttakodvijaH . sa trIRyahAnyupavased manuH . mftAnnaM

maDumAMsaYca nEvASnIta vratI kkacit . trirAtropozitaH samya-

grAtrimekAM jale vaset devalaH . sUtikAnnaM navaSrAdDaM mAsi-

kAnnaM taTEva ca . brahmacArI ca yo'SnIyAt maDumAMsaM kaTaYcana

prAjApatyaM tu kftvAdO mOYjIhomena SuDyati saMva0 . mAMsaM ca

SizwaBakzyamAMsaparam brahmacArI cenmaDumAMmamaSnIyAt Sizwa-

BojanIyaM, kfcCraM dvAdaSarAtraYcaritvA vrataSezaM samApayet

vaSi0 ukteH . asyApavAdaH sa cet vyaGIyata kAmaM guro-

rucCizwaM BEzarjyATaM sarvaM prASnIyAt yenecCattena cikitset

sa yadA agadaH syAdAdityamupatizWet bODA0 . asya pAtra-

viSeze dravyamAtrasyABakzyatA . Amizasya tu yo BARqe

pakvamaSnIta suvrataH (brahmacArI) . kuSamUlavipakkena tryahaM

kzIreRa varttayet laGuhArItaH .

sarvAparvApavAdaH . jAtamAtraH SiSustAvadyAvadazwO samAH

smftAH . BakzyABakzyezunoduzyedyAvannEvopanIyate kA0 Ka0

evamanyAnyapi smftO nizidDAnidrazwavyAni vEdyakoktadozA-

dapi kAnicidaBakzyARi tAni cApaTyaSabde 226 pfzWeprAya-

SodarSitAni viSezataH kAnicit pradarSyante varjayet

payasA svinnaM matsyamAMsamanUpakam . ballIPalama- [Page0281-a+ 38]

kuzmARqamabjErjjabDUPalAdvate . mAMsaM mUlakasaMsidDaM Gftena

maDumAMsake . matsyAni kzurikAreRa kzOdramuzRena vAriRA

punaruzRIkftaYcAnnaM GftaM kAMsye daSAhikam . daDnA takreRa

payasA tAlasyApi Palena ca . viroDAnnEva BuYjIta mati-

mAn kadalIPalam . virudDASanajAn rogAm pratihanti

virecanam vamanaM SayanaM vAri pUrbbaM vA hitaBojanam

SAmyetAlpatayA vApi dIptAgnestaruRasya ca snigDavyAyA

mabalinAM virudDaM vitaTaM Bavet . adfzwadvAradozAstu

jAyante pApinAmiha Ahnikatattve vEdyakam .


Wilson Sanskrit-English Dictionary

aBakzya mfn. (kzyaH-kzyA-kzyaM) Not to be eaten.
E. a neg. Bakzya to be eaten.


Yates Sanskrit-English Dictionary

a-Bakzya (kzyaH-kzyA-kzyaM) a. Unfit to be eaten.