ABaNga

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBaNga

Böhtlingk Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung

aBaNga <lex>m.</lex> ein best. Tact <ls n="1254">S.S.S.211.</ls>


Schmidt Nachträge zum Sanskrit-Wörterbuch

m. ºNichtbrechen (eines Gelübdes) , S II , 417 , 13. ºAdj. = nirnāśa (vom ahaṃkāra gesagt) , Yudh. 6 , 19. = nirantara , Yudh. 7 , 125. 


Vacaspatyam

aBaNga pu0 na0 ta0 . 1 BaNgABAve 2 palAyanABAve ca na0 ba0 .

BaNgarahite tri0 . 3 aBaNgAKye punastriDA saBaNgo'TA-

BaNgastaduBayAtmaka iti sA0 da0 ukte Sleze SabdA-

laNkAraBede pu0 . yaTA pAyAt sa svayamanDakakzayakarastvAM

sarbadomADavaH . anDaketyatrABaNgaH SlezaH .