ABIvartta

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBIvartta

Vacaspatyam

aBIvartta pu0 aBivarttante gacCanti svargamanena aBi + vftakaraRe

GaY . 1 brahmasAmani tacca udaYcamftIzAhamityasyAM yonA

vutpannaM brAhmaRAcCaMsinaftvigaBedasya pfzWyastrotram . aBI-

varttobrahmasAma Bavati aBIvarttena vE devAH svargaM lokamaBya-

varttanta yadaByavarttanta tadaBIvartto brahmasAma Bavati svargasya

lokasyABivfttyE tA0 brA0 . aBivfttisADanatvAdasya

sAmro'BIvarttasaMjYA nizpannA BA0 . tadaBIvarttasyABIvartta-

tvamiti sAMKyAyanasU0 . etadaBovarttAKyaM sAna pUrbbasmin

pakzasi vidyamAnAnAmABiplavikAnAmahnAM svarasAnnAM ca mADya-

ndine savane yajamAnAnvArabDena brahmaRA pfzWastrotratayA

karttavyaM, taTA uttarasmin pakzasi indrakratunna ABare tyeka

eva pragATaH brahmasAmASrayaH karttavyaH . pratyahaM ca tasmin

pragATe anyadanyatsAma brahmaRA pfzWyastrotrArTaM karttavyam

iti tA0 brA0 BA0 . 2 saMvatsare . aBIvarttaMH

saviMSaH yaju0 14, 23 . aBivarttyate Abarttyata

ityaBovarttaH sAmAvfttirUpaH sa viMSaH stomaH yadvA aBi-

varttayatyAvatta yati sarvARi BUtAnItyaBIvarttaH savatsaraH

upasargasya GaYyamanuzye bahulamiti pA0 dIrGaH . [Page0308-b+ 38]

dvAdaSamAsasaptarttusaMvatsararUpaviMSatisaNKyayA sahitaH

saviMSaH . ya eza saviMSastomaH tamupadaDAtItyarTaH

saMvatsaro vA aBIvarttaH iti saMvatsaro hi sarvARi

BUtAnyaBivarttate SrutiH ve0 dI0 . 3 aBIvarttenetyAdike sUkte

aTEnaM sArayamARamupAruhyABIrvataM vAcayati ASva0

gf0 . 4 aBivfttisADane havirBede ca . aBIvarttena

havizA yenendro aBivAvfte f0 10, 174, 1 .