ABItvara

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBItvara

Goldstücker Sanskrit-English Dictionary

aBItvara Tatpur. m. f. n. (-raH-rI-ram) (ved.) Approaching

with hostile intent, ready for assault; e. g. Vājas.: yA senA
aBItvarIrAvyADinIrugaRA uta (Mahīdh.: aBItvarIraBItvaryaH .
aBiyAyinyaH); or Aitar. Br.: etadDa sma vE tadvidvAnAha jana-
mejayaH pArikzita evaMvidaM hi vE mAmevaMvido yAjayanti tasmA-
dahaM jayAmyaBItvarIM senAM jayAmyaBItvaryA senayA &c. (Sāy.:
aBItvarIm = aBito yudDArTamudyuktAm). E. i (iR) with
aBi, kṛt aff. kvarap, āgama tuk.