ABIpsitaM

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBIpsitaM

Sabda-kalpadruma

aBIpsitaM , tri, (aByAptuM prAptumizwaM, aBi + Ap

+ san karmmaRi ktaH .) vAYCitaM . aBIzwaM .

ityamaraH ..

(mene menApi tatsarvvaM patyuH kAryyamaBIpsitaM .

inti kumArasamBave .)