ABAvanIyaH

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBAvanIyaH

Sabda-kalpadruma

aBAvanIyaH , tri, acintanIyaH . cOrAdikacinta-

nArTaBUDAtoH karmmaRyanIye naYsamAsaH ..