ABAvaH

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBAvaH

Apte Practical Sanskrit-English Dictionary

aBavaH 1 Non-existence; matta

eva BavABavO Mb. --2 Absolution,

final beatitude; prAptumaBavamaBivAMCati vA

Ki. 12. 30, 18. 27. --3 End or de-

struction; BavAya sarvaBUtAnAmaBavAya ca ra-

kzasAM Rām.


Sabda-kalpadruma

aBAvaH , puM, (BU + BAveGaYa, naYsamAsaH .) maraRaM .

asattA . iti viSvamedinO ..

asti puttro vaSe yasya BftyoBAryyA taTEvaca .

aBAve sati santozaH svargasTo'sO mahItale ..

iti cARakyaH .

(agnyaBAve tu viprasya pARAvevopapAdayet .

sAkzyaBAve praRiDiBirvayorUpasamanvitEH ..

iti manuH .) dravyAdizawkaBinnaH . sa dviviDaH .

saMsargABAvaH 1 anyonyABAvaSca 2 . iti BAzA-

paricCedaH .. BAvaSUnyaH BAvaH sTAyiBAvAdiriti

alaNkAraSAstraM ..