ABAsvaraH

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

ABAsvaraH

Sabda-kalpadruma

ABAsvaraH , puM, (AN + BAs + varac .) catuHzazwi-

saNKyakagaRadevatAviSezaH . ityamaraH .. (yaduktaM, A-

BAsvarAScatuHzazwi . yadvA,

AtmA jYAtA damo dAntaH SAntirjYAnaM SamastapaH .

kAmaH kroDo mado moho dvAdaSABAsvarA ime ..)