ABAjanaM

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBAjanaM

Sabda-kalpadruma

aBAjanaM , klI, (na BAjanaM, naYsamAsaH .) apAtraM .

ayogyaM . yaTA,

dIDIvevIwsamaH kaScit guRavfdDyoraBAjanaM .

kvippratyayaniBaH kaScidyatra sannihite na te ..

iti kAvyaprakASaH .. pAtrarahite tri ..