लघुसिद्धान्तकौमुदी/कण्ड्वादिः

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

Template:लघुसिद्धान्तकौमुदी


अथ कण्ड्वादयः॥

कण्ड्वादिभ्यो यक्॥ लसक_७३३ = पा_३,१.२७॥
एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक् स्यात्स्वार्थे। कण्डूञ् गात्रविघर्षणे॥ १॥ कण्डूयति। कण्डूयत इत्यादि॥

इति कण्ड्वादयः॥

Page is sourced from

sa.wikisource.org लघुसिद्धान्तकौमुदी/कण्ड्वादिः