रामायणम्/बालकाण्डम्/सर्गः २८

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

Template:रामायणम्/बालकाण्डम् श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥१-२८॥

प्रतिगृह्य ततः अस्त्राणि प्रहृष्ट वदनः शुचिः ।
गच्छन् एव च काकुत्स्थो विश्वामित्रम् अथ अब्रवीत् ॥१-२८-१॥

गृहीत अस्त्रो अस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैः अपि ।
अस्त्राणाम् तु अहम् इच्छामि संहारम् मुनिपुंगव ॥१-२८-२॥

एवम् ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महा तपाः ।
संहारान् व्याजहार अथ धृतिमान् सुव्रतः शुचिः ॥१-२८-३॥

सत्यवन्तम् सत्य कीर्तिम् धृष्टम् रभसम् एव च ।
प्रतिहारतरम् नाम पराङ्मुखम् अवाङ्मुखम् ॥१-२८-४॥
लक्ष्या अलक्ष्याः इमौ चैव दृढ नाभ सुनाभकौ ।
दशाक्ष शतवक्त्रौ च दश शीर्ष शत उदरौ ॥१-२८-५॥
पद्मनाभ महानाभौ दुन्दुनाभ स्वनाभकौ ।
ज्योतिषम् शकुनम् चैव नैराश्य विमलौ उभौ ॥१-२८-६॥
यौगंधर विनिद्रौ च दैत्य प्रमधनौ तथा ।
शुचि बाहुर् महाबाहुर् निष्कलि विरुचर् तथा
सार्चिर्माली धृतिमाली वृत्तिमान् रुचिरः तथा ॥१-२८-७॥
पित्र्यः सौमनसः चैव विधूत मकरौ उभौ ।
परवीरम् रतिम् चैव धन धान्यौ च राघव ॥१-२८-८॥
कामरूपम् कामरुचिम् मोहम् आवरणम् तथा ।
जृंभकम् सर्पनाथम् च पन्थान वरणौ तथा ॥१-२८-९॥
कृशाश्व तनयान् राम भास्वरान् काम रूपिणः ।
प्रतीच्छ मम भद्रम् ते पात्र भूतोऽसि राघव ॥१-२८-१०॥

बाढम् इति एव काकुत्स्थ प्रहृष्टेन अंतरात्मना ।
दिव्य भास्वर देहाः च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः ॥१-२८-११॥
केचिद् अंगार सदृशाः केचिद् धूम उपमाः तथा ।
चन्द्र अर्क सदृशाः केचित् प्रह्व अंजलि पुटाः तथा ॥१-२८-१२॥
रामम् प्रांजलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुर भाषिणः ।
इमे स्म नरशार्दूल शाधि किम् करवाम ते ॥१-२८-१३॥

गम्यताम् इति तान् आह यथा इष्टम् रघुनन्दनः ।
मानसाः कार्य कालेषु साहाय्यम् मे करिष्यथ ॥१-२८-१४॥

अथ ते रामम् आमन्त्र्य कृत्वा च अपि प्रदक्षिणम् ।
एवम् अस्तु इति काकुत्स्थम् उक्त्वा जग्मुः यथाआगतम् ॥१-२८-१५॥

स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रम् महामुनिम् ।
गच्छन् एव अथ मधुरम् श्लक्ष्णम् वचनम् अब्रवीत् ॥१-२८-१६॥

किम् एतन् मेघ संकाशम् पर्वतस्य अविदूरतः ।
वृक्ष खण्डम् इतः भाति परम् कौतूहलम् हि मे ॥१-२८-१७॥
दर्शनीयम् मृगाअकीर्णम् मनोहरम् अतीव च ।
नाना प्रकारैः शकुनैः वल्गुभाषैः अलंकृतम् ॥१-२८-१८॥

निःसृताः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्तारात् रोमहर्षणात् ।
अनया तु अवगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ॥१-२८-१९॥
सर्वम् मे शंस भगवन् कस्य आश्रम पदम् तु इदम् ।

संप्राप्ताः यत्र ते पापाः ब्रह्मघ्नाः दुष्ट चारिणः ॥१-२८-२०॥
तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मनो महामुनेः ।
भगवन् तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी ॥१-२८-२१॥
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याः च राक्षसाः ।
एतत् सर्वम् मुनिश्रेष्टः श्रोतुम् इच्छामि अहम् प्रभो ॥१-२८-२२॥


इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥१-२८॥

Page is sourced from

sa.wikisource.org रामायणम्/बालकाण्डम्/सर्गः २८