महाभारतम्-08-कर्णपर्व-042

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

Template:महाभारतम्/कर्णपर्व

सङ्कुलयुद्धम्।। 1 ।।

धृतराष्ट्र उवाच। 8-42-1x
तथा व्यूढेष्वनीकेषु संसक्तेषु च सञ्जय।
संशप्तकाः कथं पार्थं कथं कर्णं च पाण्डवाः।।
8-42-1a
8-42-1b
एतद्विस्तरशो युद्धं प्रब्रूहि कुशलो ह्यसि।
न हि तृप्यामि वीराणां शृण्वानो युधि विक्रमम्।।
8-42-2a
8-42-2b
सञ्जय उवाच। 8-42-3x
तत्संस्थिमथो दृष्ट्वा प्रत्यमित्रं महद्बलम्।
प्रत्यव्यूहत्ततः कर्णो हितार्थं तनयस्य ते।।
8-42-3a
8-42-3b
तत्सादिनागकलिलं पदातिरथसङ्कुलम्।
धृष्टद्युम्नमुखं घोरमशोभत महद्बलम्।।
8-42-4a
8-42-4b
पारावतसवर्णाश्वश्चन्द्रसूर्यसमद्युतिः।
स पार्षतो बभौ धन्वी कालो विग्रहवानिव।।
8-42-5a
8-42-5b
पार्षतं त्वभितस्तस्थुर्द्रौपदेया युयुत्सवः।
सानुगा दीप्तवपुषश्चन्द्रं तारागणा इव।।
8-42-6a
8-42-6b
अथ व्यूढेष्वनीकेषु प्रेक्ष्य संशप्तकान्रणे।
क्रुद्धोऽर्जुनोऽभिदुद्राव व्याक्षिपन्गाण्डिवं धनुः।।
8-42-7a
8-42-7b
अथ संशप्तकाः पार्थमभ्यधावन्वधैषिणः।
विजये धृतसङ्कल्पा मृत्युं कृत्वानिवर्तनम्।।
8-42-8a
8-42-8b
तदश्वसङ्घबहुलं पत्तिनागरथाकुलम्।
उदीर्यमाणं संरब्धं धनञ्जयमभिद्रवत्।।
8-42-9a
8-42-9b
तदुद्यतं महत्सैन्यं सागरौघसमं जवे।
पार्थवेलां समासाद्य विष्ठितं समदृश्यत।।
8-42-10a
8-42-10b
मृद्गन्तं शवर्षौघैर्द्रुतमर्जुनमार्दयत्।। 8-42-11a
स सम्प्रहारस्तुमुलस्तेषामासीत्किरीटिना।
तस्यैव तु यथा राजन्निवातकवचैः सह।।
8-42-12a
8-42-12b
रथानश्वान्ध्वजान्नागान्पत्तीन्गजगतानपि।
इषून्धनूंषि खङ्गांश्च चक्राणि च परश्वथान्।।
8-42-13a
8-42-13b
सायुधानुद्यतान्बाहून्विविधान्यायुधानि च।
चिच्छेद द्विषतां पार्थः शिरांसि च सहस्रशः।।
8-42-14a
8-42-14b
तस्मिन्सैन्यमहावर्ते पातालतलसन्निभे।
निमग्नं तं रथं मत्वा नेदुः संशप्तका मुदा।।
8-42-15a
8-42-15b
स पुरस्तादरीन्हत्वा पुनरुत्तरतोऽवधीत्।
दक्षिणेन च पश्चाच्च क्रुद्धो रुद्रः पशूनिव।।
8-42-16a
8-42-16b
अथ पाञ्चालचेदीनां सृढ्जयानां च मारिष।
त्वदीयैः सह सङ्ग्राम आसीत्परमदारुणः।।
8-42-17a
8-42-17b
कृपश्च कृतवर्मा च शकुनिश्चापि सौबलः।
हृष्टसेनाः सुसंरब्धा रथानीकप्रहारिणः।।
8-42-18a
8-42-18b
कोसलैः काश्यमत्स्यैश्च कारूशैः केकयैरपि।
शूरसेनैः शूरवरैर्युयुधुर्युद्धदुर्मदाः।।
8-42-19a
8-42-19b
तेषामन्तकरं युद्धं देहपाप्मविनाशनम्।
क्षत्रविट्‌शूद्रवीराणां धर्म्यं स्वर्ग्यं यशस्करम्।।
8-42-20a
8-42-20b
दुर्योधनोऽथ सहितो भ्रातृभिर्भरतर्षभ।
गुप्तः कुरुप्रवीरैश्च मद्राणां च महारथैः।।
8-42-21a
8-42-21b
पाण्डवैः सह पाञ्चालैश्चेदिभिः सात्यकेन च।
युध्यमानं रणे कर्णं कुरुवीरोऽभ्यपालयत्।।
8-42-22a
8-42-22b
कर्णोऽपि निशितैर्बाणैर्विनिहत्य महाचमूम्।
प्रमृद्य च रथश्रेष्ठान्युधिष्ठिरमपीडयत्।।
8-42-23a
8-42-23b
विपत्रायुधदेहासून्कृत्वा शत्रून्सहस्रशः।
युक्त्वा स्वर्गयशोभ्यां च स्वेभ्यो मुदमुदावहत्।।
8-42-24a
8-42-24b
तद्विगाह्य महानीकं सूतपुत्रो महारथः।
नदीं प्रवर्तयामास शोणितौघतरङ्गिणीम्।।
8-42-25a
8-42-25b
शोणितोदां क्षुण्णमत्स्थां नागनक्रदुरत्ययाम्।
मांलमज्जाकर्दमिनीं चक्रकूर्ममहोडुपाम्।।
8-42-26a
8-42-26b
पातितैर्मेघसङ्काशैस्तत्रतत्र महाद्विपैः।
अशनीभिरिव ध्वस्ता नदी राजन्विराजते।।
8-42-27a
8-42-27b
तां शरोर्मिमहावर्तां छत्रहंससमाकुलाम्।
तनुत्रोष्णीषसङ्घाटामस्थिपाषाणसङ्कुलाम्।।
8-42-28a
8-42-28b
अपारामनपारां च शङ्खदुन्दुभिघोषिणीम्।
रौद्रां नदीं महाराज रजसा सर्वतोवृताम्।।
8-42-29a
8-42-29b
अतितीक्ष्णां नराकीर्णां नदीमन्तकगामिनीम्।
समं च विषमं चैव समायान्तीं महाभयाम्।।
8-42-30a
8-42-30b
आकुलाश्चात्र सीदन्ति नराः शोणितकर्दमे।
नरैरभिपरिक्षिप्ता यथा राजन्महाद्रुमाः।।
8-42-31a
8-42-31b
ततस्ते तत्रतत्रैव प्रचरन्तो महानदीम्।
विचेरुः सर्वतो योधा नौवारणमहारथैः।।
8-42-32a
8-42-32b
शोणितेन समं राजन्कृतमासीत्समन्ततः।
नदीवेगैर्यथा भूमिस्तद्वदासीद्विशापते।।
8-42-33a
8-42-33b
एवं भारत सङ्ग्रामो नरवाजिगजक्षयः।
कुरूणां सृञ्जयानां च देवासुरसमोऽभवत्।।
8-42-34a
8-42-34b
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि
सप्तदशदिवसयुद्धे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।। 42 ।।

8-42-20 क्षत्रविठ्शूद्रवीराणामित्यनेन ब्राह्मणादृते युद्धं सर्वेषां श्रेयस्करमित्यर्थः।। 8-42-24 युक्त्वा योजयित्वा।। 8-42-42 द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।। Template:Footer

वर्गः:महाभारतम्/कर्णपर्व

Page is sourced from

sa.wikisource.org महाभारतम्-08-कर्णपर्व-042