महाभारतम्-08-कर्णपर्व-005

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

Template:महाभारतम्/कर्णपर्व

धृतराष्ट्रेण कर्णगुणानुवर्णनपूर्वकं शोचनम्।। 1 ।।

जनमेजय उवाच। 8-5-1x
श्रुत्वा कर्णं हतं युद्वे पुत्रांश्चैव पलायिनः।
नरेन्द्रः किञ्चिदाश्वस्तो द्विजश्रेष्ठ किमब्रवीत्।।
8-5-1a
8-5-1b
प्राप्तवान्परमं दुःखं पुत्रव्यसनजं महत्।
तस्मिन्यदुक्तवान्काले तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः।।
8-5-2a
8-5-2b
वैशम्पायन उवाच। 8-5-3x
श्रुत्वा कर्णस्य निधनमश्रद्वेयमिवाद्भुतम्।
भूतसम्मोहनं भीमं मेरोः संसर्पणं यथा।।
8-5-3a
8-5-3b
चित्तमोहमिवायुक्तं भार्गवस्य महामतेः।
पराजयमिवेन्द्रस्य द्विषद्ध्यो भीमकर्मणः।।
8-5-4a
8-5-4b
दिवः प्रपतनं भानोरुरव्यामिव महाद्युतेः।
संशोषणमिवाचिन्त्यं समुद्रस्याक्षयाम्भसः।।
8-5-5a
8-5-5b
महीवियद्दिगम्बूनां सर्वनाशमिवाद्भुतम्।
कर्मणोरिव वैफल्यमुभयोः पुण्यपापयोः।।
8-5-6a
8-5-6b
सञ्चिन्त्य निपुणं बुद्ध्या धृतराष्ट्रो जनेश्वरः।
नेदमस्तीति सञ्चिन्त्य कर्णस्य समरे वधम्।।
8-5-7a
8-5-7b
प्राणिनामेवमात्मत्वात्स्यादपीति विचार्य च।
शोकाग्निना दह्यमानो धम्यमान इवाशये।।
8-5-8a
8-5-8b
विस्रस्ताङ्गः श्वसन्दीनो हाहेत्युक्त्वा सुदुःखितः।
विललाप महाराज धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः।।
8-5-9a
8-5-9b
धृतराष्ट्र उवाच। 8-5-10x
सञ्जयाधिरथिर्वीरः सिंहद्विरदविक्रमः।
वृषभप्रतिमस्कन्धो वृषभाक्षगतिस्वरः।।
8-5-10a
8-5-10b
वृषभो वृषभस्येव यो युद्धे न निवर्तते।
शत्रोरपि महेन्द्रस्य वज्रसंहननो युवा।।
8-5-11a
8-5-11b
यस्य ज्यातलशब्देन शरवृष्टिरवेण च।
रथाश्वनरमातङ्गा नावतिष्ठन्ति संयुगे।।
8-5-12a
8-5-12b
यमाश्रित्य महाबाहुं द्विषत्सङ्घघ्नमच्युतम्।
दुर्योधनोऽकरोद्वैरं पाण्डुपुत्रैर्महारथैः।।
8-5-13a
8-5-13b
स कथं रथिनां श्रेष्ठः कर्णः पार्थेन संयुगे।
निहतः पुरुषव्याघ्रः प्रसह्यासह्यविक्रमः।।
8-5-14a
8-5-14b
यो नामन्यत वै नित्यमच्युतं च धनञ्जयम्।
न वृष्मीन्सहितानन्यान्स्वबाहुबलदर्पितः।।
8-5-15a
8-5-15b
शार्ङ्गगाण्डीवधन्वानौ सहितावपराजितौ।
अहं दिव्याद्रथादेकः पातयिष्यामि संयुगे।।
8-5-16a
8-5-16b
इति यः सततं मन्दमवोचल्लोभमोहितम्।
दुर्योधनमवाचीनं राज्यकामुकमातुरम्।।
8-5-17a
8-5-17b
योऽजयत्सर्वकाम्भोजानावन्त्यान्केकयैः सह।
गान्धारान्मद्रकान्मात्स्यांस्त्रिगर्तांस्तङ्कणाञ्शकान्।
8-5-18a
8-5-18b
पाञ्चालांश्च विदेहांश्च कुलिन्दान्काशिकोसलान्
सूह्मानङ्गांश्च वङ्गांश्च निषादान्पुण्ड्रकीकटान्।।
8-5-19a
8-5-19b
वत्सान्कलिङ्गान्दरदानश्मकानृषिकानपि।
`शबरान्हारहूणांश्च प्रघूणान्सरलानपि।।
8-5-20a
8-5-20b
म्लेच्छराष्ट्राधिपांश्चैव दुर्गानाटविकांस्तथा'।
जित्वैतान्समरे वीरः प्रदीप्तैः कङ्कपत्रिभिः।।
8-5-21a
8-5-21b
करमाहारयामास जित्वा सर्वानरींस्तथा।
दुर्योधनस्य वृद्ध्यर्थं राधेयो रथिनां वरः।
दिव्यास्त्रविमन्हातेजाः कर्णो वैकर्तनो वृषः।।
8-5-22a
8-5-22b
8-5-22c
सेनागोपश्च स कथं शत्रुभिः परमास्त्रवित्।
घातितः पाण्डवैः शूरैः समरे वीर्यशालिभिः।।
8-5-23a
8-5-23b
वृषो महेन्द्रो देवेषु वृषः कर्णो नरेष्वपि।
तृतीयमन्यं लोकेषु वृषं नैवानुशुश्रुम।।
8-5-24a
8-5-24b
उच्चैः श्रवा वरोऽश्वानां राज्ञां वैश्रवणो वरः।
वरो महेन्द्रो देवानां कर्णः प्रहरतां वरः।।
8-5-25a
8-5-25b
योऽजितः पार्थिवैः शूरैः समर्थैर्वीर्यशालिभिः।
दुर्योधनस्य वृद्ध्यर्थं कृत्स्नामुर्वीमथाजयत्।।
8-5-26a
8-5-26b
यं लब्ध्वा मागधो राजा सांत्वमानोऽथ सौहृदैः।
अरौत्सीत्पार्थिवं क्षत्रमृते यादवकौरवान्।।
8-5-27a
8-5-27b
तं श्रुत्वा निहतं कर्णं द्वैरथे सव्यसाचिना।
शोकार्णवे निमग्नोऽहं भिन्ना नौरिव सागरे।।
8-5-28a
8-5-28b
तं वृषं निहतं श्रुत्वा द्वैरथे रथिनां वरम्।
शोकार्णवे निमग्नोऽहमप्लुवः सागरे यथा।।
8-5-29a
8-5-29b
ईदृशैर्यद्यहं दुःखैर्न विनश्यामि सञ्जय।
वज्राद्दृढतरं मन्ये हृदयं मम दुर्भिदम्।।
8-5-30a
8-5-30b
ज्ञातिसंबन्धिमित्राणामिमं श्रुत्वा पराभवम्।
को मदन्यः पुमाँल्लोके न जह्यात्सूत जीवितम्।।
8-5-31a
8-5-31b
विषमग्निं प्रपातं च पर्वताग्रादहं वृणे।
`महाप्रस्थानगमनं जलं प्रायोपवेशनम्'।
न हि शक्ष्यामि दुःखानि सोढुं कष्टानि सञ्जय।।
8-5-32a
8-5-32b
8-5-32c
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः।। 5 ।।

8-5-1 पुत्रांश्चैव निपातितान् इति झ.पाठः।। 8-5-4 भार्गवस्य रामस्य शुक्रस्य वा।। 8-5-7 कर्णस्य वधं सञ्चिन्त्य मनस्यालोच्य इदं कृत्स्नं जगत्स्वसैन्यं वा नास्तीति सञ्चिन्त्य निश्चित्य विललापेति तृतीयेन सम्बन्धः।। 8-5-17 अवाचीनं चिन्तयाऽधोमुखम्।। 8-5-24 जलवर्षित्वाद्देवेषु महेन्द्रो वृषः। धनवर्षित्वान्मनुष्येषु कर्णोवृषः। तृतीयमेवमभितो वृष्टिकर्तारं वृषम्।। 8-5-29 नौकाहीनः।। 8-5-5 पञ्चमोऽध्यायः।। Template:Footer

वर्गः:महाभारतम्/कर्णपर्व

Page is sourced from

sa.wikisource.org महाभारतम्-08-कर्णपर्व-005