महाभारतम्-02-सभापर्व-018

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

Template:महाभारतम्/सभापर्व

राजानम्प्रति स्वस्वरूपमभिधाय जराया अन्तर्धानम्।। 1।।

राक्षस्युवाच।। 2-18-1x
जरा नामास्मि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी।
तव वेश्मनि राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुखम्।।
2-18-1a
2-18-1b
गृहे गृहे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठामि राक्षसी।
गृहदेवीति नाम्ना वै पुरा सृष्टा स्वयंम्भुवा।।
2-18-2a
2-18-2b
दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी।
यो मां भक्त्या लिखेत्कुड्ये सपुत्रां यौवनान्विताम्।।
2-18-3a
2-18-3b
गृहे तस्य भवेद्वृद्धिरन्यथा क्षयमाप्नुयात्।
त्वद्गृहे तिष्ठमानाऽहं पूजिताऽहं सदा विभो।।
2-18-4a
2-18-4b
लिखिता चैव कुड्येषु पुत्रैर्बहुभिरावृता।
गन्धपुष्पैस्तथा धूपैर्भक्ष्यभोज्यैः सुपूजिता।।
2-18-5a
2-18-5b
साऽहं प्रत्युपकारार्थं चिन्तयन्त्यनिशं नृप।
तवेमे पुत्रशकले दृष्टवत्यस्मि धार्मिका।
2-18-6a
2-18-6b
संश्लिषिते मया दैवात्कुमारः समपद्यत।
तव भाग्यान्महाराज हेतुमात्रमहं त्विह।।
2-18-7a
2-18-7b
मेरुं वा खादितुं शक्ता किं पुनस्तव बालकम्।
गृहसम्पूजनात्तुष्ट्या मया प्रत्यर्पितस्तव।।
2-18-8a
2-18-8b
मम नाम्ना च लोकेऽस्मिन्ख्यात एव भविष्यति। 2-18-9a
कृष्ण उवाच। 2-18-9x
एवमुक्त्वा तु सा राजंस्तत्रैवान्तरधीयत।
स सङ्गृह्य कुमारं तं प्रविवेश गृहं नृपः।।
2-18-9b
2-18-9c
तस्य बालस्य यत्कृत्यं तच्चकार नृपस्तदा।
आज्ञापयच्च राक्षस्या मगधेषु महोत्सवम्।।
2-18-10a
2-18-10b
तस्य नामाकरोच्चैव पितामहसमः पिता।
जरया सन्धितो यस्माज्जरासन्धो भवत्वयम्।।
2-18-11a
2-18-11b
सोऽवर्धत महातेजा मागधाधिपतेः सुतः।
प्रमाणबलसम्पन्नो हुताहुतिरिवानलः।।
2-18-12a
2-18-12b
`एवं स ववृधे राजन्कुमारः पुष्करेक्षणः।
लेन महता चापि यौवनस्थो बभूव ह'।।
मातापित्रोर्नन्दकरः शुक्लपक्षे यथा शशी।।
2-18-13a
2-18-13b
2-18-13c
।। इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि
मन्त्रपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः।। 18।।

Template:Footer

वर्गः:महाभारतम्/सभापर्व

Page is sourced from

sa.wikisource.org महाभारतम्-02-सभापर्व-018