कूर्मपुराणम्-पूर्वभागः/अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

Template:कूर्मपुराणम्-पूर्वभागः


मार्कण्डेय उवाच ।
षष्टिस्तीर्थसहस्राणि षष्टिस्तीर्थशतानि च ।
माघमासे गमिष्यन्ति गङ्‌गायमुनसंगमम् ।। ३८.१

गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत् फलम् ।
प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नातस्य तत् फलम् ।। ३८.२

गङ्‌गायमुनयोर्मध्ये काष्टाग्निं यस्तु साधयेत् ।
अहीनाङ्‌गोऽप्यरोगश्च पञ्चेन्द्रियसमन्वितः ।। ३८.३

यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु मानवः ।
तावद् वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।। ३८.४

ततः स्वर्गात् परिभ्रष्टो जम्बूद्वीपपतिर्भवेत् ।
भुक्त्वा स विपुलान् भोगांस्तत् तीर्थं भजते पुनः ।। ३८.५

जलप्रवेशं यः कुर्यात् संगमे लोकविश्रुते ।
राहुग्रस्तो यथा सोमो विमुक्तः सर्वपातकैः ।। ३८.६

सोमलोकमवाप्नोति सोमेन सह मोदते ।
षष्टिं वर्षसहस्राणि षष्टिं वर्षशतानि च ।। ३८.७

स्वर्गतः शक्रलोकेऽसौ मुनिगन्धर्वसेवितः ।
ततो भ्रष्टस्तु राजेन्द्र समृद्धे जायते कुले ।। ३८.८

अधः शिरास्त्वयोधारामुर्ध्वपादः पिबेन्नरः ।
शतं वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।। ३८.९

तस्माद् भ्रष्टस्तु राजेन्द्र अग्निहोत्री भवेन्नरः ।
भुक्त्वा तु विपुलान् भोगांस्तत् तीर्थं भजते पुनः ।। ३८.१०

यः स्वदेहं विकर्त्तेद् वा शकुनिभ्यः प्रयच्छति ।३८.११
विहगैरुपभुक्तस्य श्रृणु तस्यापि यत्फलम् ।।

शतं वर्षसहस्त्राणि सोमलोके महीयते ।३८.१२
ततस्तस्मात् परिभ्रष्टो राजा भवति धार्मिकः ।
गुणवान् रूपसंपन्नो विद्वान् सुप्रियवाक्यवान् ।३८.१३

भुक्त्वा तु विपुलान् भोगांस्तततीर्थं भजते पुनः ।
उत्तरे यमुनातीरे प्रयागस्य तु दक्षिणे ।३८.१४

ऋणप्रमोचनं नाम तीर्थं तु परमं स्मृतम्।
एकरात्रोषितः स्नात्वा ऋणैस्तत्र प्रमुच्यते ।३८.१५

सूर्यलोकमवाप्नोति अनृणश्च सदा भवेत् ।३८.१६

इति श्रीकूर्मपुराणे षट्‌साहस्त्र्यां संहितायां पूर्वविभागे अष्ट्‌त्रिंशोऽध्यायः ।।


वर्गः:कूर्मपुराणम्-पूर्वभागः

Page is sourced from

sa.wikisource.org कूर्मपुराणम्-पूर्वभागः/अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः