ऋग्वेदः

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search
File:Goddess Ganga. Delhi National Museum ni01-11.jpg
ऋग्वेदमूर्तिर्गंगा स्याद्यमुना च यजुर्ध्रुवम् ।। नर्मदा साममूर्तिस्तु स्यादथर्वा सरस्वती ।। स्क.पु. ४.२.९२.६
File:Rigveda MS2097.jpg
Rigveda (padapatha) manuscript in Devanagari, early 19th century

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -

योग: -1,017 + 11 खिल = 1,028


सस्वरपाठः

विस्वरपाठः

ऋग्वेदः एकल सञ्चिका

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -

Template:Wikipediacat

वर्गः:ऋग्वेदः‎

en:The Rig Veda fr:Rig Véda ou Livre des hymnesऋग्वेदस्य पदपाठस्य स्रोतः

टिप्पणी

Template:टिप्पणी

Page is sourced from

sa.wikisource.org ऋग्वेदः