अग्निपुराणम्/अध्यायः १८६

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search
दशमीव्रतं

Template:अग्निपुराणम्

अग्निरुवाच
दशमीव्रतकं वक्ष्ये धर्मकामादिदायकं ।१८६.००१
दशम्यामेकभक्ताशी समाप्ते दशधेनुदः ॥१८६.००१
दिशश्च काञ्चनीर्दद्याद्ब्राह्मणाधिपतिर्भवेत् ।१८६.००२

इत्याग्नेये महापुराणे दशमीव्रतानि नाम षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥


Page is sourced from

sa.wikisource.org अग्निपुराणम्/अध्यायः १८६