रामायणम्/सुन्दरकाण्डम्/सर्गः १८

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Template:रामायणम्/सुन्दरकाण्डम्

श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥५-१८॥

तथा विप्रेक्षमाणस्य वनम् पुष्पितपादपम् |
विचिन्वतश्च वैदेहीम् किंचिच्चेषा निशाभवत् || ५-१८-१

षडङ्गवेदविदुषाम् क्रतुप्रवरयाजिनाम् |
शुश्राव ब्रह्मघोषान् स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् || ५-१८-२

अथ मङ्गलवादित्रशब्दैः श्रुतिमनोहरैः |
प्रबुध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः || ५-१८-३

विबुध्य तु यथाकालम् राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् |
स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयात् || ५-१८-४

भृशं नियुक्तस्तस्याम् च मदनेन मदोत्कटः |
न स तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितुम् || ५-१८-५

स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभच्छ्रियमनुत्तमाम् |
तां नगैर्बहुभिर्जुष्टाम् सर्वपुष्पफलोपगैः || ५-१८-६

वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभिताम् |
सदामदैश्च विहगैर्विचित्राम् परमाद्भुताम् || ५-१८-७

ईहामृगैश्च विविधैर्जुष्टां डृष्टिमनोहरैः |
वीथीः संप्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः || ५-१८-८
नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् |
अशोकवनकामेव प्राविशत्संततद्रुमाम् || ५-१८-९

अङ्गनाशतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुव्रजत् |
महेन्द्रमिव पौलस्त्यम्ं देवगन्धर्वयोषितः || ५-१८-१०

दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्जगृहुस्तत्र योषितः |
वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः || ५-१८-११

काञ्चनैरपि भृङ्गारैर्जह्रुः सलिलमग्रतः |
मण्डलागान् ब्रुसींश्चापि गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः || ५-१८-१२

काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णां पानस्य ब्राजतम् |
दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना || ५-१८-१३

राजहंसप्रतीकाशं चत्रं पूर्णशशिप्रभम् |
सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ || ५-१८-१४

निद्रामदपरीताक्ष्यो रावनस्योत्तमाः स्त्रियः |
अनुजग्मुः पतिं वीरम् घनम् विद्युल्लता इव || ५-१८-१५

व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः |
समागळितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा || ५-१८-१६
घोर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः |
स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाः || ५-१८-१७
प्रयान्तं नैरृतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः |
बहुमानाच्च कामाच्च प्रिया भार्यास्तमन्वयुः || ५-१८-१८

स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः |
सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगतिर्बभौ || ५-१८-१९

ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणाम् च निस्वनम् |
शुश्राव परमस्त्रीणां स कपिर्मारुतात्मजः || ५-१८-२०

तं चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्यबलपौरुषम् |
द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः || ५-१८-२१

दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम् |
गन्धतैलावसिक्ताभिर्द्रियमाणाभिरग्रतः || ५-१८-२२

कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्मताम्रायतेक्षणम् |
समक्षमिव कन्दर्पमपविद्धशरासनम् || ५-१८-२३

मथितामृतफेनाभमरजोवस्त्रमुत्तमम् |
सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे || ५-१८-२४

तं पत्रविटपे लीनः अत्रपुष्पघनावृतह् |
समीपमिव संक्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे || ५-१८-२५

अवेक्षमाणस्तु ततो ददर्श कपिकुञ्जरः |
रूपयौवनसंपन्ना रावणस्य वरस्तियः || ५-१८-२६

ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः |
तस्मृगद्विजसम्घष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम् || ५-१८-२७

क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः |
तेन विश्रवसः पुत्रः स दृष्टो राक्षसाधिपः || ५-१८-२८
वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रामाः |
तं ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः || ५-१८-२९

रावणोऽयम् महाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः |
अवप्लुतो महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः || ५-१८-३०

स तथाप्युग्रतेजाः सन्निर्धूतस्तस्य तेजसा |
पत्रगुह्यान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतोऽभवत् || ५-१८-३१

स तामसितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीम् |
दिदृक्षुरसितापाङ्गमुपावर्तत रावणः || ५-१८-३२


इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥५-१८॥

Page is sourced from

sa.wikisource.org रामायणम्/सुन्दरकाण्डम्/सर्गः १८