Difference between revisions of "ऋग्वेदः सूक्तं ५.२४"

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search
 
Line 65: Line 65:
  
 
===Page is sourced from===
 
===Page is sourced from===
 +
 +
[https://www.sannyas.wiki/index.php?title=%E0%A4%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%83%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%82%20%E0%A5%AB.%E0%A5%A8%E0%A5%AA sa.wikisource.org ऋग्वेदः सूक्तं ५.२४]

Latest revision as of 18:07, 18 October 2020


अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः ॥१॥
वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयिं दाः ॥२॥
स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अघायतः समस्मात् ॥३॥
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४॥


Template:सायणभाष्यम्


Template:टिप्पणी

Template:ऋग्वेदः मण्डल ५

Page is sourced from

sa.wikisource.org ऋग्वेदः सूक्तं ५.२४