ऋग्वेदः

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
File:Goddess Ganga. Delhi National Museum ni01-11.jpg
ऋग्वेदमूर्तिर्गंगा स्याद्यमुना च यजुर्ध्रुवम् ।। नर्मदा साममूर्तिस्तु स्यादथर्वा सरस्वती ।। स्क.पु. ४.२.९२.६
File:Rigveda MS2097.jpg
Rigveda (padapatha) manuscript in Devanagari, early 19th century

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -

योग: -1,017 + 11 खिल = 1,028


सस्वरपाठः

विस्वरपाठः

ऋग्वेदः एकल सञ्चिका

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -

Template:Wikipediacat

वर्गः:ऋग्वेदः‎

en:The Rig Veda fr:Rig Véda ou Livre des hymnesऋग्वेदस्य पदपाठस्य स्रोतः

टिप्पणी

Template:टिप्पणी

Page is sourced from

sa.wikisource.org ऋग्वेदः