अग्निपुराणम्/अध्यायः १८१

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
षष्ठीव्रतानि

Template:अग्निपुराणम्

अग्निरुवाच
षष्ठीव्रतानि वक्ष्यामि कार्त्तिकादौ समाचरेत्(२) ।१८१.००१
षष्ट्यां फलाशनो(३)ऽर्घ्याद्यैर्भुक्तिमुक्तिमवाप्नुयात् ॥१८१.००१
टिप्पणी
२ ऐरावत इत्यादिः, कार्त्तकादौ समाचरेदित्यन्तः पाठः झ.. पुस्तके नास्ति
३ षष्ट्यां मलाशनोऽर्घ्याद्यैरिति ट..

स्कन्दषष्ठीव्रतं प्रोक्तं भाद्रे षष्ट्यामथाक्षयं ।१८१.००२
कृष्णषष्ठीव्रतं वक्ष्ये मार्गशीर्षे चरेच्च तत्(१) ॥१८१.००२
अनाहारो वर्षमेकं भुक्तिमुक्तिमवाप्नुयात् ।१८१.००३
टिप्पणी
१ मार्गशीर्षे चरेद्व्रतमिति घ.. , ज.. , झ.. , ट.. चइत्याग्नेये महापुराणे षष्ठीव्रतानि नाम एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥

Page is sourced from

sa.wikisource.org अग्निपुराणम्/अध्यायः १८१